МЕМОРАНДУМ

за партньорство и създаване на

Конвент на граждански организации

Преамбюл:

Ние, представителите на гражданските сдружения „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ” и „ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН НАТИСК”,

С цел партньорство, координация и осъществяване на общи съвместни действия
за премахване на мафиотския и задкулисен модел на управление на България,
за затвърждаване на демократичните ценности в българското общество и създаване на автентична дясна управленска алтернатива,
за възпитаване на лична отговорност за бъдещето на страната у всички граждани и
за изграждане на съвременна демократична правова държава с ясна евроатлантическа визия за развитие и просперитет;

Обединени от вярата си в сътрудничеството на основата на принципите за върховенство на закона, разделение на властите, демократична и суверенна държава;

Убедени в необходимостта от реални, непосредствени, масови и организирани действия на структурите на гражданското общество за постигане на реална, а не фасадна демокрация;

Дълбоко загрижени от липсата на осезаеми резултати в борбата с корупцията и завладяването на държавата от олигархични корпоративни групи и интереси;

Разгневени от последователно проявяваното нежелание на българската политическа класа да осъществява независима от други страни външна политика в безкомпромисно и твърдо отстояване на евроатлантическия път на България;

Потресени от безскрупулните демонстрации на политическа и криминална недосегаемост от страна на лица на високи ръководни позиции и от липсата на политическа воля за осъществяване на действителни реформи в съдебната, социалната и икономическата сфери;

Омерзени от липсата на справедливост и ширещата се корупция и зависимости в правораздавателната система и всички нива на властта;

Приканвайки всички независими организации и граждани да се присъединят към нашата справедлива и законосъобразна дейност;

И абсолютно убедени, че пътят за дълбока промяна и завръщане към изконните ценности на демокрацията преминава през всеобхватна лустрация, декомунизация и изграждане на нови, национално отговорни правоохранителни и независими правосъдни институции,

На 12 март 2016 г. подписахме този

Меморандум за партньорство и създаване на Конвент на граждански организации

Чл. 1. Цели на меморандума:

 1. Засилване самочувствието, солидарността, отговорността, чувството за чест и нетърпимостта към престъпления у всички български граждани, без разлика от пол, вяра и етнос.
 2. Въвеждане и прилагане на лустрационно, декомунизационно и антимафиотско законодателство с цел хора, свързани с бившата Държавна сигурност, със специалните служби на други държави, както и заемалите номенклатурни длъжности в БКП до 1990 г. да не могат да бъдат назначавани или избирани на държавни и общински постове и да не бъдат допускани до обществени поръчки чрез свързани с тях фирми, дружества или други юридически лица, реализирани с общински, бюджетни или европейски средства.
 3. Приемане на нова Конституция с цел извършване на дълбоки промени в устройството на държавата, на партийната система и на взаимовръзките между отчетливо разделени и прозрачно работещи законодателна, изпълнителна и съдебна власт.
 4. Премахване на всички материални и духовни символи, свързани с престъпното минало и управление на комунистическата партия в България.
 5. Пълно изясняване на историческата истина за престъпленията на комунистическия режим – отмяна на давността, разследване и търсене на наказателна отговорност за извършителите на престъпленията срещу личността и човечеството, извършени от комунистическата партия преди 1990 г. Отказ на държавата от давността за престъпления, довели до придобиване на материални и финансови облаги от длъжностни лица по всички нива на властта след 1990 г.
 6. Създаване на институционални условия за закрила и насърчаване на свободната инициатива и спазване правилата на лоялната пазарна конкуренция.
 7. Укрепване позицията на България в ЕС и НАТО като достоен и сигурен съюзник. Пресичане на политическото влияние и пропагандна агресия на чужди държави срещу България. Премахване на енергийната ни зависимост от Русия, както и недопускането на зараждането на каквато и да е сходна зависимост от която и да било държава.
 8. Изграждане и създаване на механизми и инструменти за граждански контрол върху управлението на страната и предизборните ангажименти на политическите партии.

Чл. 2. Средства за изпълнение на поставените цели

 1. Организациите, присъединили се към Меморандума, заявяват своята готовност да преследват така заявените цели с всички средства в рамките на закона и разума.
 2. Организациите са убедени, че най-важните средства за постигането на съвместните им цели, трябва да бъдат упражняването на ефективен обществен натиск и контрол, търсене и обнародване на значима обществена информация, подаване сигнали до държавни институции и осъществяване на независими законодателни инициативи.
 3. Организациите ще се стараят по силата на гражданската си подкрепа да оказват натиск и контрол върху всички обществени служители, осъществяващи държавната и общинската власт, за изпълнение на техните задължения.
 4. Организациите ще отдават приоритет на всички действия от съвместната си работа, които могат да доведат до:
  – приемане и реално прилагане на лустрационно и декомунизационно законодателство;
  – постигане на върховенство на закона – независимо досъдебно производство, прокуратура и съд, и цялостно реално разделение на властите;
  – отчетност и осветяване на престъпления с предмет бюджетни и европейски средства;
  – изобличаване и пресичане на влиянието на проруски и други антибългарски организации.
 5. По силата на Меморандума организациите създават Съвет на Конвента с по един свой нарочен представител. Съветът заседава ежемесечно или по-често, с цел координирането на сътрудничеството между организациите.
 6. Членовете на организациите, присъединили се към Конвента чрез подписване на Меморандума, допринасят по своя преценка и в условията на взаимност, за съвместната дейност с труд, участие, средства и цялостно подпомагане на всички организации, подписали Меморандума.
 7. Правилникът за организация и работа на Конвента е неразделна част от Меморандума.

Чл. 3. Присъединяване и напускане на Меморандума

 1. Към Конвента се присъединяват организации и граждани, които по покана на членуваща организация или по собствено желание заявят в писмен вид, че приемат Целите, Средствата и другите разпоредби на този Меморандум.
 2. Кандидатурата се отнася до членуващите в Съвета/ по чл. 2, ал. 5. Те изслушват представител на организацията, след което на закрито заседание обсъждат кандидатурата ѝ.
 3. В рамките на един месец от приемането новоприетата организация трябва да изпрати подписани копия от Меморандума до всички членуващи организации, за да потвърди членството си. Името на новоприетата Организация се добавя към Преамбюла в официалния текст на Меморандума заедно с датата на присъединяване.
 4. Участието в Конвента е доброволно и отказът от него може да се заяви във всеки един момент с писмено решение на представляващия организацията.

Чл. 4. Представителство

Съветът на Конвента избира свой говорител за срок до следващото си заседание, който да представя съвместната позиция на присъединените организации по обществени въпроси, както и решенията на Конвента.

Чл. 5. Отговорност

Всички лица, приели настоящия Меморандум, било като членове на присъединили се към Конвента организации или в лично качество, отговарят за изпълнението на задълженията си по Меморандума със съвестта и доброто си име.

Чл. 6. Подписване

Този Меморандум бе подписан за пръв път от представителите на

Гражданско сдружение „БОЕЦ – България Обединена с Една Цел”

и

Движение “Обществен Натиск”

 

на 12 март 2016 г. в гр. Видин