Събития

ДОН организира публични събития – дискусии, семинари, конференции, обществени срещи, лекции, събрания, образователни курсове и други форми на обучение, които подпомагат получаването на знания за възпитаване на гражданска култура, както на отделния индивид, така и на цялото общество.